Ochrona danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w serwisie internetowym www.poradniklowiecki.pl

1. Administrator danych – Barbara Gawin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. Barbara Gawin w Kościanie Plac Wolności 26 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6981082382, REGON 411131623

2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

3. Zbiór danych osobowych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony czy podzielony funkcjonalnie;

4. Przetwarzanie danych osobowych (jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie) wykonywane jest jedynie w celu realizacji i wysyłki zamówienia oraz wystawiania faktur.

5. Stosowanie zasad określonych w Polityce bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez serwis Poradnika Łowieckiego rozumianej jako ochronę danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

6. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz osobom, których te dane dotyczą.

7. Zmiana danych osobowych:
Po zalogowaniu się na naszej stronie i wybraniu opcji "twoje konto", możesz wprowadzić zmiany swoich danych osobowych a także chęci otrzymywania Newslettera. Twojego adresu email i nick'a nie można zmienić. Są to dane, które służą do identyfikacji użytkownika. W każdym czasie użytkownik ma prawo wglądu, zmiany bądź całkowitego usunięcia swojego konta i wszelkich danych osobowych.

8. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a serwisem internetowym będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

9. Twoje dane przechowywane są w bazie danych, która jest zabezpieczona przed wglądem osób trzecich.
10. W każdej chwili użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich edycji, zmiany oraz prawo żądania usunięcia ich w całości.

Daj się odnaleźć

Wspomnienia z kniei

Ankiety łowieckie

Pogotowie postrzał.

TOP