Trochę statystyki o polskim łowiectwie na tle innych krajów

   Jak powszechnie wiadomo statystyka jest bardzo przydatną nauką, chociaż w niektórych sytuacjach pozwala na wyciąganie całkowicie nietrafnych wniosków. Statystyka to suche liczby nie zawsze oddające prawdę, ale w większości wypadków pozwala ona jednak na sensowną analizę i wyciąganie konkretnych wniosków oraz na rzetelne porównanie różnych sytuacji. Spróbujmy więc wykorzystać statystykę do porównania łowiectwa w Polsce na tle innych państw europejskich.

 

Poradnik Łowiecki porównał niektóre dane statystyczne odnoszące się głównie do liczby myśliwych w Polsce oraz w 32 innych państw europejskich.

 

  Na wstępie trzeba zaznaczyć, że analizowane dane są zmienne i nie sposób zebrać wiarygodnych danych dotyczących jednego okresu dla wszystkich badanych państw. Te dane to ilość mieszkańców danego państwa i ilość myśliwych. Informacje te zmieniają się praktycznie każdego dnia, ale do ogólnej analizy sytuacji w Polsce na tle innych państw wystarczą, a ewentualne błędy w wyliczeniach nie powodują znaczących zmian.

 

Źródłem analizowanych danych są informacje zawarte na stronach internetowych:

- Federacji Związków Łowieckich Krajów Europejskich
www.face-europe.org

- serwisie społecznościowym myśliwych z 80 krajów świata www.yeswehunt.eu

oraz możliwe do ustalenia oficjalne dane statystyczne.

 

Do analizy przyjęto dane z następujących krajów wymienionych w porządku alfabetycznym:

1 - Austria                                             

2 - Belgia

3 - Bułgaria

4 - Chorwacja

5 - Cypr

6 - Czechy

7 - Dania

8 - Estonia

9 - Finlandia

10 - Francja

11 - Grecja

12 - Hiszpania

13 - Holandia

14 - Irlandia

15 - Islandia

16 - Litwa

17 - Luksemburg

18 - Łotwa

19 - Malta

20 - Niemcy

21 - Norwegia

22 - Polska

23 - Portugalia

24 - Rumunia

25 - Serbia

26 - Słowacja

27 - Słowenia

28 - Szwecja

29 - Turcja

30 - Węgry

31 - Wielka Brytania

32 - Włochy

       

  

Analizie poddane zostały następujące dane:

- ilość obywateli danego państwa, zamieszkujących w danym państwie
- ilość myśliwych w danym państwie
- powierzchnię danego kraju

 

Już na podstawie powyższych danych wyciągnąć można sporo ciekawych wniosków. Zróbmy więc następujące porównania:

1. Jaki jest procent myśliwych w stosunku do ogółu ludności danego kraju?
2. Na ilu mieszkańców danego kraju przypada statystycznie jeden myśliwy?
3. Ile hektarów powierzchni kraju przypada na jednego myśliwego?
4. Procentowy udział powierzchni kraju, na której możliwe jest wykonywanie polowania – powierzchnia rolna + tereny zalesione. Nie są tu brane pod uwagę powierzchnie wyłączone z możliwości polowań jak parki narodowe, rezerwaty itp.

 

 

Ad. 1. Pierwszy wykres przedstawia nam procentowy udział myśliwych w stosunku do całej populacji danego kraju. Żółta linia oznacza średnią ze wszystkich krajów. Wielkość dotycząca Polski oznaczona została kolorem czerwonym.

 

procentmysliwych

 

   Średnia europejska to 2,03% myśliwych w stosunku do ludności danego kraju. Wyróżniają się się tu kraje: Cypr 5,63%, Finlandia 5,79% i Irlandia 6,67%. Trzynaście krajów przekracza średnią europejską. Kolejną grupą są kraje gdzie myśliwi oscylują w granicach 1% ogółu społeczeństwa. Polska z wynikiem 0,29% niestety zamyka stawkę z takimi krajami jak Belgia 0,19%, Holandia 0,18 i Rumunia 0,27%

 

Ad. 2. Innym odzwierciedleniem udziału myśliwych w społeczeństwie są dane określające na około ilu mieszkańców danego kraju przypada jeden myśliwy

 

jedenmysliwynamieszkancow

 

   Tym razem Polska znalazła się nad żółtą kreską oznaczającą średnią dla wszystkich krajów. Nie jest to jednak powód do dumy, tylko odwrócenie poprzedniego wykresu. Średnia badanych krajów to 1 myśliwy przypadający na 122 mieszkańców. W Polsce jeden myśliwy przypada na ok. ... 345 obywateli! Jak widać z wykresu tylko siedem krajów odbiega od reszty. Są to poza Polską: Belgia 1/525, Holandia 1/543, Niemcy 1/243, Rumunia 1/370, Turcja 1/241 i Węgry 1/176.

 

   Może jednak nie jest tak źle jeśli weźmiemy pod uwagę ile hektarów powierzchni kraju przypada na jednego myśliwego? Sprawdźmy to analizując poniższy wykres.

 

ilehektarow

 

  Żółta linia oznacza średnią europejską i jest to poziom ok 150 ha na myśliwego. W Polsce ten współczynnik wynosi 284 ha na myśliwego. Przoduje Holandia z wynikiem 543 ha. "Wyprzedza" nas jeszcze jedynie Rumunia z wynikiem 370 ha. Można więc śmiało powiedzieć, że w naszych łowiskach panuje duży luz i mogłoby nas być dwukrotnie więcej bez nadmiernego "zagęszczenia" w obwodach.

 

   Oczywiście do powyższych danych należy zastosować korektę o procentowy udział powierzchni, na której można polować. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że w każdym kraju istnieją powierzchnie całkowicie wyłączone z możliwości polowań jak np. tereny zurbanizowane, sieci dróg itd. Niestety w niniejszym opracowaniu nie udało się ustalić aż tak szczegółowych danych.

 

   Dla niektórych krajów udało się ustalić przybliżoną powierzchnię terenów rolnych i leśnych łącznie. Wynik ten przedstawia poniższy wykres. Jak widać w Polsce prawie 80% powierzchni kraju możliwe jest do zakwalifikowania jako potencjalne tereny łowieckie. Nie odbiegamy tu od innych krajów. Pozycje z zerową wartością, to kraje dla których nie udało się ustalić procentowego udziału gruntów rolnych i leśnych w stosunku do całkowitej powierzchni kraju.

 

powierzchniadopolowan

 

   Podsumowując wyniku tej analizy łatwo możemy zauważyć, że w naszym kraju istnieje możliwość zwiększenia liczby myśliwych. Posiadamy piękne obwody, w których jest jeszcze sporo miejsca dla innych pasjonatów łowiectwa. Powinniśmy dążyć to tego, aby coraz więcej młodych ludzi miało możliwość udziału w wykonywaniu zadań nałożonych na myśliwych oraz aktywnego udziału w polowaniach, ale jest to temat na osobne opracowanie.

 

   Na koniec ciekawostka. Jaki procent myśliwych stanowią Diany? W Austrii jest to ok. 5% a w niektórych okręgach nawet 8%. Dania, Francja i Finlandia to ok. 4%, Holandia 5%, Węgry 1,2%, Polska ... ?% No właśnie, ile wśród nas jest Dian? Niestety nie udało się tego ustalić.

 

 

Daj się odnaleźć

Wspomnienia z kniei

Ankiety łowieckie

Pogotowie postrzał.

TOP