Moje pierwsze łowy - wydaj swoje wspomnienia

 Moje pierwsze

wspomnieniazkniei2       Moje pierwsze łowy    wspomnieniazkniei 

 Strona dla autorów planowanej do druku książki.

Przeczytaj Regulamin przesyłania treści autorskich i wyślij własne wspomnienia do Redakcji Poradnika Łowieckiego korzystając z formularza na dole strony

   

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się zgłaszanie i publikacja treści autorskich dotyczących wspomnień z polowań i pobytu w kniei

§2. Zasady zgłaszania treści autorskich
1. Wspomnienia z polowań może nadsyłać każda osoba pełnoletnia, która jest mysliwym/Dianą
2. Ilość i treść nadsyłanych wspomnień jest ograniczona do trzech plików o objętości od 3 do 6 tysięzy znaków każdy.
3. Temat przewodni jest oczywisty: moje pierwsze łowy, jednak same opowiadania nie muszą dotyczyć wyłącznie pierwszego w życiu polowania, a polowania które w szczególny sposób utkwiło nam w pamięci. Mogą to więc być “Moje pierwsze łowy ...”
- z tatą lub dziadkiem
- w kole łowieckim
- na zwierzyne grubą
- na pióro
- w górach
- na zaproszenie
- na rogacza, byka, dzika itd
- z psem
- za granicą
- z nowym sztucerem lub z łukiem
- kiedy widziałem/słyszałem rykowisko
- itp. itd.

4. Prace należy nadsyłać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Poradnika Łowieckiego www.poradniklowiecki.pl
5. Prace powinny stanowić załącznik do zgłoszenia. Załącznik może być przesłany jako plik doc lub dokument tekstowy w formacie Open Office

6. Osoba przesyłająca treści autorskie (pliki tekstowe i graficzne) potwierdza jednocześnie, że jest wyłącznym autorem tekstu i posiada do niego pełne prawa.
7. Autor tekstu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie tekstu w planowanej do druku książce i jednoczesnie oświadcza, że nie będzie rościł w przyszłości żadnych praw majątkowych wobec wydawcy i współautorów.
8. Każdy autor otrzyma bezpłatny egzemplarz oraz możliwość zamówienia do 20 egzemplarzy książek jedynie po kosztach druku.

9. Osoba przesyłająca zdjęcia (pliki graficzne) potwierdza jednocześnie, że jest ich wyłącznym autorem i posiada do nich pełne prawa a prace te nie były wcześniej nigdzie publikowane i nie są obciążone prawami osób trzecich.

10. Wraz z treścią wspomnień i plikami graficznymi zgłaszający podaje informacje o autorze: imię, nazwisko, email i telefon kontaktowy.
11. Autor wspomnień decyduje, czy jego wspomnienia będą podpisane imieniem i nazwiskiem, czy pseudonimem

12. Redakcja Poradnika Łowieckiego zastrzega sobie prawo do weryfikacji i ewentualnej korekty nadesłanego tekstu.

13. Ostateczna treść tekstu wraz ze zdjęciami przed publikacją będzie poddana autoryzacji autora. 
14. Osoba nadsyłająca treść wspomnień zgadza się na ich nieodpłatną publikację w książce "Moje pierwsze łowy"  oraz skróty tekstów w serwise Poradnika Łowieckiego i w serwisach społecznościowych.
15. Redakcja Poradnika Łowieckiego oraz wydawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia nadesłanego do druku tekstu.

16. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.
17. Dane osób nadsyłających prace autorskie będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z 1997 r., poz. 883). Autorom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   

Jesteś autorem opowiadania i chciałbyś je opublikować? Prześlij plik z wykorzystaniem poniższego formularza. Przeczytaj uważnie treść oświadczenia przed wysłaniem plików.

Imię i nazwisko
Email:
Dane adresowe i kontaktowe autora. Własne uwagi i zastrzeżenia autora oraz ewentualnie nick pod jakim ma się odbywać publikacja prac.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zmianami) w celu realizacji wydania książki "Moje pierwsze łowy". Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych mam prawo do dostępu do podanych przeze mnie danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla publikacji prac i ewentualnego ich wydania drukiem. Administratorem danych osobowych jest Poradnik Łowiecki reprezentowany przez Piotra Gawina, Os. Piastowskie 48/4 64-000 Kościan. Jednocześnie oświadczam iż jestem autorem przesłanego opowiadania/tekstu i posiadam pełne prawa autorskie. Przesyłając tekst do Poradnika Łowieckiego zgadzam się na jego publikację w planowanej do druku książce pod roboczym tytułem Moje pierwsze łowy. Jednocześnie oświadczam, że nie będę rościł w przyszłości żadnych praw majątkowych wobec wydawcy i innych współautorów w związku z wydaniem książki. Zgadzam się na warunki nieodpłatnego przekazania mojego opowiadania/tekstu wydawcy celem wydania książki.
Wpisz poniżej kod z obrazka

 

Daj się odnaleźć

Wspomnienia z kniei

Ankiety łowieckie

Pogotowie postrzał.

TOP